Rzeczy do zapami?tania podczas ogl?dania filmów porno

Wiele osób mo?e si? zastanawia?, czy ogl?danie filmów porno jest w porz?dku. Tak, dobrze jest ogl?da?. Jednak kluczowe jest zadawanie pyta?, aby ustali?, dlaczego chcesz ogl?da? porno i da? sobie to, czego szukasz. Po pierwsze, co sprawia, ?e ??jeste? podekscytowany ogl?daniem filmów porno? Je?li dzieje si? tak z powodu twojej ciekawo?ci lub dlatego, ?e uwa?asz to za ekscytuj?ce, to jest w porz?dku. Je?li jednak ogl?dasz porno, aby odpowiedzie? na pytania dotycz?ce zwi?zków i seksu, porno mo?e nie by? idealnym miejscem.

darmowe porno

To dlatego, ?e czynno?ci seksualne wykonywane w filmach porno nie s? realistyczne w stosunku do tego, jak ludzie uprawiaj? seks w prawdziwym ?yciu. Na przyk?ad niemo?liwe jest posiadanie erekcji przez d?ugie godziny. W filmach porno cz?sto nie ma barier, takich jak prezerwatywy, podczas gdy wi?kszo?? ludzi u?ywa ich w prawdziwym ?yciu. Poza tym nie ma dyskusji o tym, czego chc? obaj partnerzy. Jednak aktorzy mówi? o nich przed nakr?ceniem scen seksu. Jazda, jak pokazano w filmie „Szybcy i w?ciekli”, nie jest punktem odniesienia ani przewodnikiem po je?dzie w prawdziwym ?yciu. Podobnie seks w filmach porno nie jest przewodnikiem ani norm? dla seksu w prawdziwym ?yciu.

Wa?n? rzecz?, o której nale?y pami?ta? podczas ogl?dania darmowe porno, jest to, ?e nadal powiniene? rozumie? pewne rzeczy, nawet je?li ogl?dasz je tylko po to, aby je w??czy? lub zaspokoi? swoj? ciekawo??. Kiedy ogl?dasz pornografi?, pami?taj o filtrowaniu wiadomo?ci wysy?anych przez te filmy. Na przyk?ad wi?kszo?? aktorek porno jest bia?a, cisgenderowa i szczup?a. W zwi?zku z tym mo?e da? ci z?e wyobra?enie o byciu pi?knym lub w?a?ciwym obrazie cia?a. Upewnij si?, ?e rozumiesz, ?e ró?ne typy ludzi mog? do?wiadcza? dobrego seksu i ?e przyjemno?? jest dla ka?dego. Tak d?ugo, jak b?dziesz pami?ta? o tych rzeczach, ogl?danie filmów porno b?dzie korzystne.

Je?li szukasz porno, mo?esz równie? wypróbowa? inne alternatywne tre?ci, a nie tylko mainstreamowe porno. Te alternatywne tre?ci erotyczne mog? da? ci dodatkowe pomys?y lub obrazy bycia seksownym. Na przyk?ad s? queer i feministyczne pornografowie, którzy pokazuj? realistyczny seks z ró?nymi aktorami i ró?nymi p?ciami. Nale?y jednak pami?ta?, ?e ogl?danie filmów porno to sprawa seksualna. Dlatego powiniene? uzyska? zgod? ka?dego, z kim chcesz ogl?da? porno.

Dost?p do pornografii sta? si? ?atwiejszy, poniewa? prawie wszyscy maj? teraz smartfony. Jednak nadal powiniene? zapyta? swojego partnera o ogl?danie filmów porno. Upewnij si?, ?e twój partner lub przyjaciel nie ma nic przeciwko ich spotkaniu. Nie powiniene? zmusza? nikogo do ogl?dania porno.

darmowe porno

Nie mo?na wystarczaj?co podkre?li?, ?e cz?ste ogl?danie filmów porno jest normalne. Posiadanie niezwyk?ych fantazji seksualnych nie oznacza, ?e ??jest to szkodliwe. Fantazje seksualne maj? tajemnicze pochodzenie. Wielu badaczy uwa?a, ?e ??powstaj? one pod wp?ywem czynników biologicznych i spo?ecznych. Niektórzy ludzie czuj? si? zaniepokojeni i zawstydzeni posiadaniem fantazji seksualnych. Najlepiej jednak zaakceptowa? swoj? dziwaczn? natur? tak?, jaka jest. Mo?esz spe?ni? swoje fantazje seksualne, ogl?daj?c porno. To dlatego, ?e nie ka?dy jest na tyle odwa?ny, aby ujawni? swoje fantazje partnerowi seksualnemu. Je?li czujesz si? nieswojo, dziel?c si? swoj? fantazj?, nadal mo?esz zaproponowa? odgrywanie ról. Ogl?danie filmów porno mo?e da? ci lepszy pomys? na odgrywanie ról.